2023 Sirküler

Anasayfa » 2023 Sirküler
BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI ARTIRILDI:

SAYI: 2023 / 32
01.12.2023
Konu: BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI ARTIRILDI:
01.12.2023 tarih 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliği ile vadesine
en çok 3 ay kalan senetlerle ilgili iskonto ve avans faiz oranı geçen aya göre (5)
puan daha artırılmıştır. (tebliğe ulaşmak için:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-10.pdf )
Buna göre;
• Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont oranlarının
iskonto faiz oranı yıllık %40,75’e,
• Avansların ödenecek faiz oranı ise yıllık %41,75’e ayrılır.
Yeni oranlar, 01.12.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci maddeleri kapsamında vadesi gelmemiş olan
senede bağlı alacak ve borçlar değerleme günün kıymetine getirilmek
istendiğinde;
• Senet faiz oranlarının belirtilmesi bu oranın,
• Senet faiz oranlarının bulunmaması durumunda TCMB resmi iskontoda saklanması
gerekmektedir.
VUK Tebliği (Sıra No:238) hatası oluştu; Reeskont taksitinin hesabında TCMB kısa
vadeli avanslar uygulanan faiz verilerinin esas tablosunda,
01.12.2023 tarihinden itibaren yapılacak reeskont planlamalarında, senette veya
vadeli çek faiz oranı belirtilmemiş ise yıllık %41,75’lik oran belirtilmemiş.
Yeni bir oran kesilmediği sürece, takip eden geçici vergi dönemi ve yıl sonlarında
yapılan yeniden kont tutarları %41,75’lik oran kullanılacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve
alacakların reeskontunda;
• Senette faiz oranı belirtilmiş ise bu oranın,
• Senette faiz oranı yer almıyorsa Londra Bankaları Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas olarak
alınması gerekir.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI (2,5 Puan) ARTIRILDI:

SAYI: 2023 / 33
25.12.2023
Konu: BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI (2,5 Puan) ARTIRILDI:
23.12.2023 tarih 32408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliği ile vadesine en çok 3 ay kalan senetlerle ilgili iskonto ve avans faiz oranı geçen aya göre (2,5) puan daha artırılmıştır. (tebliğe ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231223-12.pdf )
Buna göre;
• Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont oranlarının iskonto faiz oranı yıllık % 43,25’e,
• Avans geçiş faiz oranı ise yıllık % 44,25’e kadardır. Yeni oranlar, 23.12.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci listelerinde;
• Alacak ve borçların mukayyet değerleri ile değerlendirileceği,
• Mevduat veya sözleşmelere dayalı alacak ve kredilerin ise değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte silinmeyeceği, hüküm yer almaktadır.
Buna göre; Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci maddeleri kapsamında vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak ve borçlar değerleme günün kıymetine getirilmek istendiğinde;
• Senette faiz oranının belirtilmesi bu oranın,
• Senette faiz oranlarının bulunmaması durumunda TCMB resmi iskontoda
saklanması gerekmektedir.
VUK Tebliği (Sıra No:238) hatası oluştu; Reeskont taksitinin hesabında TCMB kısa vadeli avanslar uygulanan faiz verilerinin esas tablosunda, 23.12.2023 tarihinden itibaren yapılacak reeskont planlamalarında, senette veya term çek faiz oranı belirtilmemiş ise yıllık % 44,25’lik oran belirtilmemiş.
Yeni bir oran belirlenmediği sürece, takip eden geçici vergi dönemi ve yıl sonlarında yapılan reeskont tutarları % 44,25’lik oran kullanılacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda;
• Senette faiz oranı belirtilmiş ise bu oranın,
• Senette faiz oranı yer almıyorsa Londra Bankaları Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas olarak alınması gerekir.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

2023 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

SAYI: 2023/31
27.11.2023
Konu: 2023 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI:
25.11.20232 tarih ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı (554) sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 için kullanılan “Yeniden Değerleme Oranı” anlatıldı.
(ilgili tebliğ için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-27.htm)
Vergi Usul Kanunu’nun “Enflasyon sürümü ve Yeniden Değerleme Oranı ve Yeniden Değerleme” başlıklı mükerrer 298’inci maddesinin B) fıkralarında;
“Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yıl Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı yüklüne göre yurt içi üretici tarifelerinde (Yİ-ÜFE) ortaya çıkan ortalama fiyat artış oranıdır” kuralı yer almaktadır.
Bu hüküm kesin olarak, 2023 yılında tespit edilen yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak ilan edildi.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

7440 Sayılı Kanun ile Getirilen Ek Vergiye İlişkin Uygulama Usul ve Esasları7440 Sayılı Kanun ile Getirilen Ek Vergiye İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

SAYI: 2023/12

19.04.2023

Konu:  7440 Sayılı Kanun ile Getirilen Ek Vergiye İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremler nedeniyle genel bütçede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla 7440 sayılı Kanun’un 10’uncu bölümü (27) aralıklarıyla tek seferlik ek seferler devam ediyor.

15.04.2023 tarihli ve 32164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 serinin “ Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği ” ile Kanun hükmünün uygulama esasları belirtilmiş olup, ilgili açıklamalara aşağıda bölümler halinde yer verilmiştir. 

A- Verginin Mükellefleri

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan kişilerdir. Buna göre; a) Sermaye şirketleri,

 1. Kooperatifler,
 2. İktisadi kamu kurumları,

     ç) Dernek veya vakıflara ait ekonomik durumun,

 1. İş ortaklıkları, ek vergi mükellefleridir.

Kurumlar vergi beyannamesi veren  dar mükelleflerin da  ek vergi mükellefleri kapsamındadır.

Felaket nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerdeki kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.

B- Verginin Konusu

5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamında ücretlendirme vergisine tabi matrahlar ek vergilerin açıklandığı Kurum kazancının tespitinde alınan istisna ve indirim tutarları ile 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan verileri mevcuttur.

C- Ek Verginin Konusuna GİREN İstisna ve İndirimler

5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan ve ek verginin konusuna giren istisna ve indirimler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

 1. İstisnalar
İstisna KalemiKanunMD/Fikra-BentN
 İştirak Kazançları İstisnası55205/1-a
 Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası55205/1-b
 Yurtdışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası55205/1-c
 Emisyon Primi Kazancı İstisnası55205/1-ç
 Taşınmaz, İştirak Hisseleri ve Fon Satış Kazancı İstisnası55205/1-e
 Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketi TMSF’ye Borçlu Durumda Olanların Taşınmaz veya Hisselerinin Satış Kazancı İstisnası55205/1-f
 Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası55205/1-g
 Yurtdışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler İstisnası55205/1-saat
 Eğitim ve Öğretim Kazanç İstisnası55205/1-ı
 Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Şirketlere İlişkin Kazanç İstisnası55205/A
 Sınai Mülkiyet Hakları Satış Kazancı İstisnası55205/B
 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Çıkarılmasından Doğan Kazanç İstisnası193 
 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletil Sağlanan Kazanç İstisnası (4490 sayılı Kanun).4490 
 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası3218 
 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç İsti4691 
 Araştırma Altyapılarının Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Ettikleri Kazançlarda İstisna6550 
 Özel Kanunlarda Yer Alan ve Ek Vergi Matrahına Dâhil Edilmesi Gereken Diğer İstisnalar
 
 1. İndirimler
İndirim KalemiKanunMD/Fikra-BentBen
 Yurtdışında Verilen Yazılım, Mühendislik, Eğitim ve Hizmetleri Kazanç İndirimi552010/1-ğ
 Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi552010/1-ı
 Yatırımi İndirim İstisnası (stopaja tabi olmayanlar)19319
 Ar-Ge ve Tasarım İndirimi5746 
 Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi5746 
 Teknokent Sermaye Desteği İndirimi4691 
 Özel Kanunlarda Yer Alan ve Ek Vergi Matrahına Dâhil Edilmesi Gereken Diğer İndir
 

5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan beyan ve indirimlerin, kurumsal vergi reklamlarının ilgili satırlarında gösterilerek indirim yapılması gerekmektedir. İlgili bilgilerin mevcut olduğu istisna ve indirimlerin içeriği olarak beyana göre kapsanabilir 

“ Diğer indirimler ve istisnalar”  veya 

“ Diğer indirimler”   sunumu yapılır, vergiye tabi matrahın tespitinde dikkate alınmaz ve ek vergiye dahil edilir.

2022 hesabıyla ilgili beyannamelerinde 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki maaş rejimine tabi matrahları bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu matrahları da ek verginin konusuna girilmektedir.

D- Ek Verginin Konusuna GİRMEYEN İstisna ve İndirimler

Kurum kazancının tespitinde izlenmemesi ile birlikte ek verginin kapsamı kalan istisna ve indirimler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır

 1. İstisnalar
 2. İndirimler
İndirim KalemiKanunMD/Fikra/Bent 
 Sponsorluk Harcamalarında İndirim552010/1-b
 Bağış ve Yardımlarda İndirim552010/1-c
 Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Yardımlarda İndirim552010/1-ç
 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlarda İndirim552010/1-gün
 Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Bağışlarda İndirim552010/1-e
 Kızılay Derneği ile Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Yardımlarda İndirim552010/1-f
 213 sayılı Kanunun 325/A Maddesine Göre Girişim Fonu Olarak Ayrılan Tutarlarda İndirim552010/1-g
 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Koruma İndirimi552010/1-saat
Özel Kanunları Uyarınca Kurum Kazancından İndirimine İzin Verilen Bağış ve Yardım
 

D- Ek Verginin Konusuna GİRMEYEN DİĞER İndirim ve İstisnalar

 1. a) Vergi matrahının doğru bildirimleri için diğer indirim ve istisnalar kayıtlarına yazılan tutarlar

2022 hesabı ile ilgili olarak verilen harcamaların ücret beyannamesinin “ Diğer indirimler ” veya “ Diğer indirimler ve istisnalar ” satırlarında gösterilmekle birlikte, mahiyetin indirim veya istisna kapsamında olup olmadığı, daha çok vergi matrahının doğru belirtilmesi amacıyla beyannamenin bu satırlarına dahil edilmiş; 

 1. TMS/TFRS ile VUK arasındaki hükümler arasındaki değerleme farkları,
 2. Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda borç alan kurum nezdinde Türk lirasının değer kazanması sonucu oluşan kur farkı gelirleri,
 3. Kıdem tazminatı davasının iptali,
 4. Vergi borçlarına mahsup edilen ve gelir olarak GVK’nun mükerrer 121. madde kapsamındaki vergiye uyumlu abone indirimi

 gibi tutarlar üzerinden ek vergi hesabı yapılmayacaktır.

 1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) anlaşmaları kapsamında vergiden istisna kazançlar

Yürürlükte bulunan ÇVÖ anlaşmaları kapsamında; Vergilendirme politikasının diğer seçeneği mevcut olması nedeniyle Türkiye’nin vergi alma hakkı olmadığı veya anlaşma konusu kazançların Türkiye’de istisnai şartların kanıtlanması, elde edilen ve kurum kazancına dahil edilmesinin sağlanması için “Diğer indirimler” ile “Diğer indirimler ve istisnalar” satırlarında matrahtan indirim konusu yapılan tutarlar ek verginin konusuna girilmeyecektir. 

Ayrıca, yasal olarak bulunan ikili veya çok bilinen diğer uluslararası anlaşmalar mevcut değil, kişinin vergilerinden istisna edilen kazançlar da ek vergiler kapsamında değildir.

 1. Mikro ve Küçük günlük Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden elde edilen kazançlar ile Ar-Ge ve Tasarım indirimleri

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında mikro ve küçük işletme olarak sınıflandırılan kurumlar vergisi mükelleflerinin; 

 1. Teknolojinin verilerinin verileriki kazançlar ile
 2. Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan kişilerin bu merkezlerdeki Ar-Ge ve tasarım harcamaları üzerinden hesaplanan Ar-Ge ve tasarım

indirimleri  ek vergi kapsamının dışındadır.

Ancak; Bu olanaklarki sahipleri, ek vergi kapsamına giren diğer indirim ve istisnalar ile kart yönetimi matrahları nedeniyle ek vergi programlamaları gerekmektedir.

 1. Ek Verginin Matrahı

Kurumlar vergisi mükelleflerinince hesaplanacak ek verginin matrahı, Kanun’un 10. maddesinin yirmi yedinci paragrafında kaydedildi ve 

 1. Sirkülerimizin “C-Ek Verginin Konusuna GİREN İstisna ve İndirimler” bölümünde verilen indirim ve istisnalar ile
 2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükmüne istinaden tespit olunan sertifikalar vergisi matrahı

tutarlar.

 1. Ek Verginin Oranı ve Hesaplanması
 2. a)  2022 yılı ile ilgili olarak verilen vergi beyannamesinde gösterilerek, tespit olunan matrahlar üzerinden  %10 oranında  ek vergi hesabı yapılması gerekmektedir.
 3. b)  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun;
 4. (5/1-a) Bendi kapsamındaki iştirak kazançları,
 5. (5/1-b) ve (5/1-g) bentlerinde düzenlenen yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıyan yurt dışı katılım kazançları,
 6. yurt dışı mağaza kazançları üzerinden ise

%5 oranında  vergi hesabı yapılacak.

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun;
  1. (5/1-c) bendinde düzenlenen yurt payı hissesi satış kazançları,
  2. (5/1-h) dışı bendinde düzenlenen yurt inşaat, onarım ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar

ise ek vergi %10 oranında hesaplanıyor olup, bu kazançların elde edildiği en az %15 oranında vergi yükü üzerinden taşınmakta olup, tevsik veren veri miktarlarının ücretine bağlı olarak bulunulan vergi dairelerine ibraz edilmesi, bu istisnalar üzerinden hesaplanan %10 oranındaki verginin %5′ e İsabet olmayan kısmı iade edilir. 

 1. Özel hesap dönemi tanımlamaları yapılan beyanlar , 2023 yılı içinde sona erecek hesap süresi için yapılması gereken hizmet eklerinde alınan indirim, istisna ve para ödemeleri vergisi matrahları üzerinden ek vergi hesabı başlatılır.
 2. e)  2022 yılı yıllık beyannamesinde
  • Ticari hesapta bulunanlar,
  • İstisnalar nedeniyle cari yıl zararları oluşur,
  • Kurumlar vergisine tabi matrahları bulunmayanlar da

Bu dönemde yararlandıkları indirim ve istisna tutarları üzerinden ek vergi hesaplayacaklardır.

Örneğin;  2022 hesap kayıtlarına ait fatura beyannamesinde 2.000.000 TL ticari kârı bulunan üye (AA), bu dönemde, 5520 sayılı Kanunun (5/1-a) kapsamında 1.000.000 TL katkı ödemesinden istisnadan faydalanmış ise ilgili dönem beyannamesinde ticari yedeklemenin saklanmasının ek Vergi Engel teşkilat olmayacak ve bu dönemde yararlanılan istisna hariç (1.000.000*%5=) 50.000 TL ek vergi hesabı yapılacaktır.

Ancak; 2022 yılı vergi beyannamesinde indirim konusu yapılan geçmiş yıl zararları üzerinden ek vergi hesaplanmayacaktır.

 1. f)  Tasfiye, kesinti, devir ve tam bölme işlemleri nedeniyle 2022 yılı kapsamına göre  03.2023 tarihine kadar verilen beyannamelerde  yararlanılan indirim ve istisna tutarları üzerinden ek vergi hesaplanmayacaktır.
 2. Verginin Ödenmesi

Hesaplanan ek vergi, 

 • İlk taksiti  işlemlerinin ödemesinin ödeme süresi içerisinde ,
 • İkinci taksit ise  bu süreyi takip eden dördüncü ay içerisinde  olmak üzere  iki eşit taksit  halinde ödenecektir.

 K- Diğer Hususlar

 1. Hesaplanan ek vergi
  • Gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve
  • Yurt dışında ödenenler dâhil hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.
 2. 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan sürümler devam etmektedir, hak kazanılan istisna ve indirimlerin beyannamesinde belirtilen esas olup olmadığı,
  • Beyannamede gösterilmeyen veya
  • Beyannamede gösterilmekle birlikte indirimler/istisnalar satırlarında yer verilmeyen

indirim ve istisnalar nedeniyle tahakkuk eden ek vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsilat.

 1. 7440 sayılı Kanun kapsamına giren 2022 hesap bilgileri ile ilgili olarak, hizmetlerin ücretlendirme hakları matrahında artırımında bulunulması, ek olarak bu sürecin incelenmesi ve tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 Saygılarımızla.

BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik.

SAYI: 2023/10
16.03.2023
Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Bilgilendirme.
10 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak gizli giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına Dair Karar ile aşağıdaki özellikler düzenlenmiştir. ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230310-6.pdf )
1- Kararın “Yatırım yeri çalıştırılıyor” başlıklı 16’ncı çıldırtıcı ikinci paragrafında yapılan değişiklikle 10 Mart 2023 tarihi itibarıyla elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri hizmetleri yapılmayacaktır.
2- Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17’nci maddeye “(dd) US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik cihaz, epoksi kaplı öngerme halatı vb. ) .” şeklinde yeni bir bükülmüş eklenerek saklanan yatırımların yapılmaması. Böylece bu yatırımlar 5 inci bölge desteklerinden faydalanabilecektir.
3- Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24’üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Genel destek programları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların yanı sıra liste teşvik uygulamaları kapsamı lisanssız güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların da tamamlama vizesi, firma teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından geçici düzenlenen kabul belgesinin tasdikli güvencesi ile asgari düzeyde yeterliliğe sahip yatırımlar rejiminin gerçekleşmesina ilişkin tebliğle kayıt onayıli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz edilmesi halinde yapılacak sayılacak. Tamamlama vizesi onaylı sertifika belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışının serbest olup olmadığı, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
4- “Geçici madde 16” ile karara göre; 6/2/2023 tarihinde kayıt yapılmadan önce başvurulan ve bu tarih tarihi süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen Yatırım Teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmadan üç yıl uzatılarak söylenecektir.
5- “Geçici madde 17” ile karara göre; 2/6/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/ 2024 yılına kadar yapılacak başvurulara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenen yatırım teşvik raporları kapsamında;
a) Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 vadesinden 3/2025 vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri uzatmalı geri ödeme ödemesinin yerine yapılmaması işlem yapılmayacak ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda vadesinde yerine getirilip kabul edilerek destek sözleşmesinin ödenmesi gerekecektir.
b) Kullanılan kredinin bakiye kısmı tahsilat ve borçlar için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde araç kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmeyecektir.
6- Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARRLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” tablosunda yapılan değişiklik ile derinin kalıcı ve tabaklanma ekleme eklemeler; Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerinde destek kapsamına alınmıştır.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 
 
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Borcu Yoktur” Yazısı Alabilmek İçin Tecil Edilen Borcun %10’nun Ödenmesi Şartı 31.07.2023 Tarihine Kadar Kaldırıldı:

SAYI: 2023 / 9
06.03.2023
Konu: “ Borcu Yoktur” Yazısını Alabilmek İçin Tecil Edilen Borcun %10’nun Ödenmesi Şartı 31.07.2023 Tarihine Kadar Kaldırıldı :
Saklandığı yerde, 6183 sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında kamu tüketiminin tahsil edilmesinin kamu sunumunun zor durumda olduğunu gösteren şartların varlığı halinde, kamusu tecil ve taksitlendirmeden faydalanılabilir. Bu uygulamadan yararlananlar, tutarların kamuya olan borçlarını muaccel olmayı sürdürüyor.
Ancak Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) ) “Tecil” başlıklı bölüm;
“… Tecil edilen borç payının %10’u ödenmeyen süre ile ilgili tahsilat dairesi ne borçlarının eksikliğini gösteren yazının verilmemesi tecil şartı olarak belirlendi. Kendilerine tecil ve taksitlendirme yetkisi verilmiş olanlar, bunların tecil ve taksitlendirme birimleri arasında sınıflandırılmış bu hususları da içeren ayrıntılı talimat yazısını kullanarak tecil talimatlarını tamamlayacaklar ve bu talimatta yer alan özellikler tebliğlerdir”
Hükmü ile borcun %10’unun kapasitesinin süresi boyunca “borcu yok” kesintisine devam edilmedi.
25.02.2023 tarih ve 32115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) ile yapılan düzenlemenin mümkün olmadığı, 6183 sayılı Kanunun 48’inci bölümü kapsamında tecil edilen borçların %10’ununne bağlı olarak ödendiği Gösterilen yazının Kapsam uygulaması, 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahilinde) kaldırılmıştır.
Böylece borçlular; 6183 sayılı Kanuna göre tecil edilmiş olan borçlarının belli bir şekilde ödenmiş olması şartına bağlı kalmaksızın 31.07.2023 tarihine kadar, başka borçlarının bulunmaması şartıyla, “borcu yoktur” talep edilebilirdir.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 
 
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması

SAYI: 2023 / 8
06.03.2023
Konu:  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması:
28.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak imzalanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat) : 2023/3) ile ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-16.htm )
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler tedarikçisi, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olmak üzere olmak üzere ve vergi, resim, harç istisna belgesinin/belgesiz kredisinin istisnasından faydalanma seçeneklerinden 31/12/2023 önce sona eren Bu delirmeye Giriş kontrolü öncesindeki özet ve raporlama raporlaması hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve bu mali kayıp kişilerin girildiği ödemelerden önce (28.02.2023) kullanılan belgez ihracat kredilerinin istisnasından yararlanılması, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre haklarıyla kalmakla kaydıyla elektronik olarak Ekli vergi, resim, harç istisnası belgeleri için Bakanlık, belgez ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen; Çevrimiçi olarak vergilendirilmiş, resimli, harç istisna belgeleri için ek Bakanlık başvuruları üzerine Bakanlık tarafından ilave süre verilmek üzere 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde eksikle beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, resim, harçlar istisnası belgesi sahibi firmalar 31.12.2023 tarihine kadar Bakanlığa başvuruta bulunmaları ve birinci sırada düzenlenen diğer ödemeleri ile Birinci belirtilen ek süre imkanından yararlanabilecektir.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 
 
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Dahilde İşleme Tebliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Değişiklik

SAYI: 2023/7 06.03.2023
Konu:  Dahilde İşleme Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Yazım:
28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde değişiklik yapılmasına Dair tebliğ (İHRACAT:2023/2) ile ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler / 2023 /02/20230228-15.htm )
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen büyük depremler nedeni, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni verildiğinde 31.12.2023 tarihinde sona eren erişim (06.02.2023 açık belgede) /izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu geçişin girişine kadar kapatılmış sağlıklı ve ihracat hesabı henüz verilmemiş dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin verilmemesi, bu Tebliğ ile silinebilir diğer ek süre saklı kalma kaydıyla, yeniden ek süre verilmedi 31/12/2023 (bu tarih dahil) miktarına kadar uzatılmıştır.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 
 
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirildi

SAYI: 2023/6 24.02.2023
Konu:  Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirildi :
Önceki sirkülerimizde duyurulduğumuz üzere 14.02.2023 tarih ve 32104 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6790 sayılı felaketlerden sonra depremden etkilenen KDV Kanunu’nun 17’nci yılda ilk kez raporlanan olana yapılan prefabrik yapı ile konteyner teslimlerinde KDV oranı 15.02.2023 31.12.2023 tarihine kadar %1 olarak kayıtlıdır.
Bu defa; 23.02.2023 tarih ve 32113 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı 6830 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-14.pdf  ve prefabrik yapı teslimlerinde %1 oranlı KDV’ Nin kapsamı genişletilerek,
✓ İndirimli KDV oranı konteyner ve prefabrik yapıların OHAL kapsamında yer alan illerde kullanılması,
✓ Konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinin KDV Kanunu’nun 17-1’inci fıkralarında sayılan kuruluşlar tarafından gereklilikler kaldırılmıştır.
Buna göre herhangi bir şarta bağlı prefabrik yapı ve konteynerlerin
31.12.2023 tarihine kadar tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
Bilgilerinize…
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Deprem Bölgesinde Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri’nin Vergisel Yönü ve Akaryakıt Satışlarında Uyulacak Belge Düzenine İlişkin VUK Sirküleri

SAYI: 2022/5
17.02.2023
Konu:  Deprem Bölgesinde Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri’nin Vergisel Yönü ve Akaryakıt Satışlarında Uyulacak Belge Düzenine İlişkin VUK  Sirküleri.
İdare Başkanlığı tarafından büyük deprem felaketinden etkilenenlerden kişilere verilecek bedelsiz barınma yerel bölgesel deprem felaketi yaşayan illerde yapılan akaryakıt satışlarında belge ayrıntıları belirtilmesi netleştirilmesi için yapılan açıklamaların yer aldığı 150 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlandı. Sözkonusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.
 https://www.gib.gov.tr/node/167730
Sirkülerde verilen hususlarla ilgili olarak Müşavirliğimizce işbu Sirküler raporlar ve aşağıdaki açıklamalara yerin temin edilmesi gerekir.
Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri
Büyük deprem afetinin yarattığı olağanüstü koşullar oluşmuş bir olabilir, AFAD Müdürlükleri koordineunda ilgili konaklama tesislerinde depremzedelere verilecek olan bedelsiz barınma hizmetlerine düzenlenen faturalarda;
Emsal bedeli sıfır olarak alınacak, yani faturalar bedelsiz olacak ve işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalar bölümü “ 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki kişilere verilen bedelsiz barınma hizmetleri ” veya bu içerikte olmak üzere özelliklerle benzer şekilde yer verilmektedir.
Emsal bedeli sıfır olan bu hizmetler için KDV ve Konaklama Vergisi hesaplanmayacak olup, barınma hizmeti verenler tarafından yapılan harcamalar da gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kaydedilmeyecek şekilde alınabilecektir.
Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni
Seyyar Olarak Akaryakıt Satışı Yapılması Halinde
Akar yakıt satışının yapılması için gerekli donanım ve tesisat (tank, pompa vb.) ancak deprem bölgesindeki akaryakıt satışının yapılması durumunda;
Akaryakıt satışının ardından Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmesi gereken belgelerden herhangi birinin bir işlem için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmediği, yapılan satışlar için gün sonunda “Muhtelif Müşteriler” ibareli bir fatura düzenlenebilecektir.
Bu şekilde satışlar için alıcının, alınan akaryakıt için belge talep edilmesi durumunda VUK belge düzenine uygun yazılı belgeler (fatura, perakende satış şeması gibi) farklıdır.
Akaryakıt İstasyonlarında Bidon, Varil Gibi Eşyalara Akaryakıt Satışı Yapılması
Bölgede alan akaryakıt istasyonlarında doğrudan araçlar yerine bidon, varil gibi ürünlera yapılan akaryakıt satışları için fişlerde, ödeme kaydedici birimleri TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası ya da plaka bilgisi alanında sadece “2” rakamının girilmesi yeterlidir.
Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Çalışmaması Halinde
Bölgesinde yer alan akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt pompa fiyatları veya sistem çalışması durumunda, akaryakıt deprem satış sonrasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak yapılan satışlar için gün sonunda “Muhtelif çöküntülerin” ibareli bir fatura düzenlenecektir.
Diğer taraftan, alıcının akaryakıt tedariği için belge istemesi durumunda Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine uygun yazılı belgeler (fatura, perakende satış kaydı gibi) düzenlenip alıcıya verilebilecektir.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 
 
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK KONTEYNER ve PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANI DÜZENLEMESİ

SAYI: 2023 / 4 16.02.2023
KONU: DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK KONTEYNER ve PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANI DÜZENLEMESİ.
14.02.2023 tarih ve 32104 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitinen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, aşağıda yer alan 10’uncu maddede.
“Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahilinde) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci birinci sırasında sayılan kurumlaşan ve yayıncılara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”
Buna göre olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbekir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kullanılmak üzere depremden etkilenen depremzedelere doğrudan yapılacak prefabrik yapı ile konteyner teslimlerinde 31 Aralık 2023 yılına kadar, %1 oranında KDV belirtilen hesap .
Ayrıca, olapanüstü hal ilan edilen yerlerde kullanılmak üzere; genel ve katma bütçeli bütçeli bütçeler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkilatları tarafından sağlanan birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurumu ve birimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek merkezleri, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kuruluş veya tüzelkişi Haiz emeklilik ve yardım hizmetleri, kamu menfaatine faydalı dernekler, anlaşmalı kooperatifler ve Cumhurbaşkanlığında vergi muafiyeti saklanan vakıflara yapılan prefabrik yapı ile konteyner teslimlerinde KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.
6790 Cumhurbaşkanlığı seçim kararı, 15.02.2023 tarihinde resmi olarak açıldı.
Ayrıca deprem nedeniyle AFAD ve KIZILAY ile diper kurumu ve kuruluşlara yapılan bağışların KDV yönünden vergisel durumu için ayrıca 2023/1 tarihinde “Deprem Nedeniyle AFAD ve KIZILAY’a Yapılan Bağışların Vergisel Durumu” sirkülasyonlarımıza bakılması uygun olacaktır.
Saygılarımızla.
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Deprem Nedeniyle AFAD ve KIZILAY’a Yapılan Bağışların Vergisel Durumu: Kahramanmaraş’ın

SAYI: 2023/1
08.02.2023
KONU: Deprem Nedeniyle AFAD ve KIZILAY’a Yapılan Bağışların Vergisel Durumu:
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, 6 Şubat 2023 saat 04.17’de 7,7 kişi ve aynı gün Elbistan ilçesi saat 13.24’de 7,6 oluşan depremler, sadece kişilerin değil vicdanlarının yaşadığı pek çok ülkede de derin bir yara oluşuyor. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere şiddet illerinde şiddetli olarak hissedilen depremlerden kısa süre sonra, genel değişim olumsuz olayların durumlarının başlangıcında Devlet ve Vatandaş işbirliği içinde çalışmalar başlatılmış ve sürdürülmeye devam edilmiştir. . Bu yetenek, programın acil ihtiyaçlarının karşılanması için müdahale ve erken gelişmiş kapasiteye sahip kamuya ait kurum ve kuruluşlar dışında, sivil kurum ve para birimi da desteği devam etmektedir.
Bu yetenek, özellikle AFAD ve Kızılay gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden sağlanan bağış kampanyalarına yönelik olarak gelir ve kurumlar vergisi sahiplerinin sağladığı olanaklar bu sirkülerin özelliklerini oluşturmaktadır.
a- Gelir veya Kurumlar Vergisi Yönünden:
Genel olarak, bağış ve yardımların kurumunun kazancından indirimine ilişkin hükümlere ilişkin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) ) bentlerinde yer verilmiştir. Benzer hükümler Gelir Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. Maddesinde de yer almaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılar ise Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tebliğlerinde mevcuttur.
Buna göre yaşamakta olduğumuz büyük deprem felaketi nedeniyle;
1. AFAD’a yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilecektir.
2. İktisadi işletmeleri hariç, doğrudan Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da AFAD’a yapılan bağışlar gibi herhangi bir sınıra tabi olmadan vergi matrahından indirilebilir.
Öte yandan Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirim ödemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kızılay ve AFAD’ın yaptığı yardımlar hariç, yardım toplama kanununa göre yardım toplayan genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, köyler ile kamu muhasebena çalışan dernek ve vergi muafiyeti kayıtlı vakıflara yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergiye tabi gelir veya kurumdan kazancı indirilebilir. Ancak bu indirimin bölünmüş vergi matrahının % 5’i geçilemez. (Kalkınmada bölgedeki bölgelerde bu oran %10 olarak uygulanır.) Bir başlangıç ​​ifadeyle, Kızılay bulunan ve AFAD dışında yardım toplama yetkisi olan kurum veya kuruluşlar ile vergi muafiyeti olan vakıflar ve kamuya yardım derneklerine yapılan ayni ve nakti bağışlar, vergi matrahının %5’i ile sınırlı olmak koşuluyla indirim yapılabilirler. Ayrıca Kızılay’a yapılan aynı yardımlar da kazancın %5’i ile sınırlı olarak vergi matrahından indirilebilirler.
1. Yardımın makbuz karşılığında veya üzerinde yardıma ilişkin bilgi bulunan banka dekontu ile yapılmış olması gerekmektedir.
2. Vergi matrahını aşan kısmı sonraki dönemlerde devreden gelir veya kurum kaybı olarak kaydedilmez.
Yukarıda sayılanlar dışında yardım toplayanlara yapılan ayni ve nakdi bağışlar, yardım toplama kanununa göre yapılması gereken işlemler tamamlamış olsalar dahi (ilgili yardım toplamak için izin verilmiş olmak gibi) matrahtan indirimi söz konusu yapılamazlar.
Öte yandan, deprem felaketi nedeniyle zarar gören kullanıcılara yönelik tedavi ilaç ve tedavileri doğrudan giderilebilir olarak indirilebilir. Bunun dışında çalışanlara veya otobüs ulaşım araçları ile yakınlarına yardımda bulunmak isteyenlerin eklenmesi, bazında ayrı ayrı değerlendirmenin gerekmesi nedeniyle Yeminli Mali Müşavirlerimizden istişari görüş almalarında fayda sağlar.
b- Katma Değer Vergisi Yönünden:
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 2/b bendi tutulan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkilatlanmış birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yerleşik kamu kurumu ve temsilcilikler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulmuş veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine faydalı dernekler, birleştirilmiş kooperatifler ve Cumhurbaşkanlığı’nca vergi muafiyeti kayıtlı vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisnadır.
Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a ve 17/2-b maddesinin saklanması KDV’den istisna edilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimi mümkündür. Ancak Kanunun 32. maddesinin saklanamayan KDV’nin eklenmesi mümkün değildir.
1. Buna göre; Deprem felaketi nedeniyle AFAD veya KIZILAY’a aynı şekilde yapılan bağışlar KDV’den istisnadır. Bu nedenle, kesilecek faturada KDV hesaplanmaması, durumun faturada açık ve izahat veren şekilde not edilmesi ve fatura içeriğinin ayrıntılı olarak belirtilen belge (“ayni bağış makbuzu”) veya faturada bu bilgilerin yer aldığı notu ve imza sertifikalarının doldurulması yeterli olacaktır.
2. Bu bağışlar nedeniyle tedarik aşamasında yüklenilen KDV’nin diğer mal ve hizmet alımlarında olduğu gibi ödenecek KDV’den indirimi mümkündür. Ancak indirilemeyen parçaların ayrıntıları mümkün değil.
3. Ayni bağış ve yardımın, aktif olandan veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, kapsamlı bu tutarlar için fatura düzenlemesi, bağış için alınan belge (“ayni bağış makbuzu”) tarafından bağışlanmak, faturanın arka zamanında faturada belirtilen değerlerle ilgili kamu kurumu ve veya veya olarak ilgili şerh edilen yetkili kimse(ler) tarafından imzalanmış olması ve imzalayan yetkilinin yetki belgesinin yetkisini kanıtlayan yarayan belgenin bir örneği (duruma göre tiyatro sahnesi gibi) ile birlikte muhafaza edilmesi yeterlidir.
Saygılarımızla…
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

2022 Yıl Sonu İtibarıyla Yabancı Paraların Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar

NO: 2023 / 2
09.02.2023
KONU: 2022 Yıl Sonu İtibarıyla Yabancı Paraların Değerlemesinde Dikkat Alınacak
Kurlar
Verilerin saklandığı yerde, Vergi Usul Kanunu’nun 258 ve devamı saklandığı yere göre, kayıtlı
ait belirli değerler “vergi kanunlarında kayıtlı günler ve zamanlar”
değerlenmekte. Nitekim Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde ticari
kişilerin sahibi oldukları “yabancı paralar”ın değerlemesine ilişkin hükümler yer almaktadır
. Buna göre;
• Kasa ve Banka hesaplarında bulunan yabancı paralar borsa rayici ile
değerlenecek,
• Borsada rayici olmayan yabancı paralar için Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenecek kur üzerinden değerleme yapılacaktır.
Para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında ödenecek
teminatların geçerli olması gerekmektedir.
08.02.2023 tarih ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 548 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde listede, 31.12.2022 tarihi itibariyle yapılan
verilerde esas olarak alınan döviz kurlarına yer verilmiştir.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230208-11.htm) Borsada rayici
olmayan yabancı paraların yanında, bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacaklar ve
borçların 31.12.2022 tarihi değerlemesinde de listede belirtilen kurların
kullanılması gerekmektedir.
Bu yetenek;
1- Efektif cinsinden yabancı paralar için (kasada ve bankada fiilen mevcut
yabancı paralar) efektif alış kuru, efektif alış kurunun bulunmaması halinde
döviz alış kuru,
2- Döviz cinsinden yabancı paralar için (yabancı para cinsinden her türlü alacak
ve borçlar) döviz alış kuru olarak kullanılır.
Bankaların vergi uygulamaları açısından 31.12.2022 tarihi itibarıyla yapacakları
değerlerde, bu Tebliğ ile kullandıkları kurlar yerine TC Merkez Bankası’nca
alınan esaslara uygun olarak kaydedilenleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas
almaları gerekmektedir.
Saygılarımızla…
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Kendi Hisselerini Alan Şirketlerin Uygulayacağı Gelir Vergisi Stopajı Hakkında:

SAYI: 2023 / 3
16.02.2023
KONU: Kendi Hisselerini Alan Şirketlerin Uygulayacağı Gelir Vergisi Stopajı Hakkında:
Vergi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sınıflandırılan tam üyelerin sermayelerinin iktisap ettikleri kendi hislerini veya ortaklık ödemelerini;  iktisap bedelinden daha düşük bir bedelle elden çıkarmaları,  sermaye azaltmamı yoluyla itfa serbest bırakılması veya  bu yollara başvurudan iki tam yıl ellerinde tutmaları iktisap bedeli ile hissinin veya ödemelerinin itibari değeri arasında olumsuz karlanmaması sayılmakta ve üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılması gerekliliğiydi . Öte yandan, 14.02.2023 tarih ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı zamanda kayıtlı olan 6791 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü bölümünde yer alan stopaj oranları 2009/14582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ; “193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinin dördüncü fıkraları kapsamında tam üye sermayesinin iktisap ettikleri kendi ülkelerindeki veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payları say tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat uygulanır” aralıkları eklenerek tam üye sermayelerinin kendi hislerini veya ortaklık paylarını iktisap Dağıtım halinde “dağıtılmış Kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yapılan stopaj oranı 14.02.2023 tarihinden itibaren %15’den sıfıra (%0) indirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu maddesine göre, belirli yönetim kararı ile sermayelerinin %10’nuna kadar kendi ödemelerini satın alabilmelerine ilişkin hükümler ayrıca dikkate alınmaması olağandır. Ayrıca düzenlemenin normal kar payı oranlarında uygulanan %10 oranında stopaja bir etkisi yoktur. Bir başka alışverişle, gerçek kişilerin normal şekilde dağıtılan kar varlıklarında %10 oranında stopaj uygulamasıya devam ediyor.
Saygılarımızla…
BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.