0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place
 • VERGİ HİZMETLERİ


TAM TASDİK HİZMETİ

Tam Tasdik hizmetleri 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların vergi mevzuatına uygun olmayan işlemlerinin önceden tespit edilerek, gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda gerekli uyarıları yaparak düzeltilmesinin sağlanmasını amaçladığından, Şirketimiz uzman personelince bu kapsamda hizmet verdiğimiz kurumlara her ay düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirilmekte ve kamusal vergi inceleme elemanı titizliği ile yapılan bu denetimler sırasında tespit edilen hususlar şirket yetkilileri ile paylaşılmakta ve gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmaktadır.

Şirketimizce tam tasdik hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı ve muhasebe ilkelerine uygunluğu açısından aylık olarak denetimi,
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygun olup olmadığının denetimi,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü,
 • Tam Tasdik Raporunun düzenlenerek ilgili idareye sunulması.

Şirketimizce ayrıca tam tasdik hizmetleri yanında aşağıda yer alan diğer tasdik hizmetleri de verilmektedir.

 • Teşvikli yatırım harcamalarının kontrol ve tasdiki,
 • Sermaye Artırımı, Bölünme, Devir, Birleşme ve Hisse Değişimi, Danışmanlık ve Raporlama,
 • TÜBİTAK - TEYDEB Proje harcamaları (Ar-Ge Harcamaları) değerlendirme ve tasdiki
 • Kurumlar vergisinde istisna tutulan kazançların tespit ve tasdiki,
 • Ortak Alacaklarının Sermayeye Dahil Edilebilmesine Dair Rapor,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu ve diğer tasdikler
 • Vergi Mevzuatı ve 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Kapsamına Alınan Diğer Tasdikler

 

KDV İADE HİZMETLERİ:

Şirketimizde ayrı bir birim olarak yer alan KDV İade Bölümü, vergi idaresinin öngördüğü prosedürler ile işlemlere ilişkin süreci yakından takip eden ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli ve etkin hizmet vermeyi amaçlayan, iade sürecinin en kısa sürede sonuçlanmasını hedefleyen deneyimli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Mali Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcılarından oluşan kadromuzla hizmet vermektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan (mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı,  deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler,  yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, uluslararası taşımacılık faaliyetleri, yap-işlet-devret ve kamu özel ortaklığı proje faaliyetleri) mal ve hizmet teslimleri KDV ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV’ler, yine KDV kanununun kısmi istisna kapsamında yapılan mal ve hizmet teslimlerinden doğan iadeler, uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler ile indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile iade alınabilmektedir.

Şirketimizce KDV İade süreci kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 

 • KDV İade mevzuatına yönelik Danışmanlık hizmetleri,
 • KDV İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden olan indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun Gelir İdaresi Başkanlığınca istenen formatta hazırlanarak sisteme yüklenmesi hizmetleri ,
 • KDV İade kapsamındaki karşıt incelemelerin yapılması hizmetleri,
 • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hizmetleri,
 • Nakden veya mahsuben iade taleplerine yönelik Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının düzenlenmesi hizmetleri,
 • Mahsuben iadeye konu olup YMM raporu gerektirmeyen durumlarda iade talebinin sorunsuz yürütülebilmesi için firmalara müşavirlik hizmetleri ,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında Tecil-Terkin veya iadelere ilişkin YMM Tasdik Raporlarının hazırlanması hizmetleri,
 • Vergi Dairesince talep edilen “Özel Amaçlı” raporların hazırlanması hizmetleri,
 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde yasal mevzuat çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hizmetleri.

 

REVİZYON HİZMETLERİ

Hızlı ve doğru bilgi üretmek, firmaların karar alma sürecini de hızlandırmakta ve bunu başarabilen firmalar diğerlerine karşı avantajlı duruma geçmektedir.

Danışmanlık yaptığımız firmalara bu kapsamda şu hizmetleri sağlıyoruz;

 

 • Firma faaliyetine uygun muhasebe sistemi kurmak,
 • Muhasebe biriminin kendi denetimini ve verimliliğini sağlayacak iç kontrol birimini oluşturmak,
 • Muhasebe biriminin yaptığı işlemlerin ve hazırladığı beyanname ve tabloların mali mevzuata uyumu yönünden aylık düzenli denetimler yapmak,
 • Tespit edilen eksik ve noksanlıkların, hatalı uygulamaların mevzuata uygun olarak düzeltilmesini sağlamak,
 • Vergi mevzuatında yer alan avantajların ve fırsatların kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve bunları uygulatmak,
 • Muhasebe kayıtlarından, dönem sonu işlemlere ve mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm evrelerde muhasebe birimini denetlemek ve yönlendirmek,
 • Mali tabloların doğru ve mukayese edilebilir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

Şirketimiz, kurumların ilişkili kişi ve kurumlarla olan ticaretlerinde emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım satımında bulunup bulunmadıklarının tespitini yaparak, kazancın transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılıp dağıtılmadığı ile ilgili Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Transfer Fiyatlandırması düzenlemeleri çerçevesinde sunduğumuz hizmetler;

 • Transfer fiyatlandırması uygulamalarının denetimi ve risklerin raporlanması hizmetleri,
 • Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve Transfer fiyatlandırması yapılarının kurulması hizmetleri,
 • Global transfer fiyatlandırması modellerinin Türkiye'de yerleşik şube ve iştiraklerin yapılarına uyarlanması hizmetleri,
 • Transfer fiyatlandırması ile ilgili dokümantasyonun ve yıllık dokümantasyon raporlarının hazırlanmasında danışmanlık hizmetleri,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ön Fiyat Anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin danışmanlık ve destek hizmetleri,
 • Uluslararası bilgileri içeren veri tabanları vasıtasıyla emsal fiyat ya da kar marjı aralığının tespitine ilişkin çalışmalar yapılması (Benchmark study) hizmetleri,
 • Şirketlerin, tedarik zincirinin, şirket faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde etkin vergi yönetimine imkân verecek şekilde (yeniden) düzenlenmesi (Tax Effective Supply Chain Management) ile yapılandırma projelerinin vergisel etkilerinin ve risklerinin değerlendirilmesi hizmetleri,
 • Transfer Fiyatlandırması ile ilgili ihtilaflı konularda sunulan danışmanlık hizmetleri.