0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 103                                                                                                                                                                                                                                    16.11.2021

 

 

Konu   : Gerçek Kişi İşverenlerin Vefat Etmesi Halinde

              E-Bildirge Şifreleri Otomatik Olarak Pasife Alınacak

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması genel yazısı 11.11.2021 tarih ve E-99779835-202.99-34990746 sayısı ile yayınlandı.

 

Bilindiği üzere, ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak

pasife alınmaktadır.

 

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;

 

“İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm uyarınca ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına yönelik çalışmalar da tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

 

Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının farklı kişi olması halinde ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100. gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.

 

İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara aşağıdaki uyarı mesajı verilecektir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kullanıcıları işverenin ölümü nedeniyle e-Bildirge kullanıcısı pasife çekilen kayıtlarda değişiklik yapamayacak ancak kaydın işverenin ölümü nedeni ile pasife çekildiğini “e-Bildirge Başvuru Programları” vasıtasıyla görüntüleyebileceklerdir.

 

e-Bildirge şifresinin pasife alınma tarihinden itibaren işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesi gibi işlemler yapılamayacaktır.

 

Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması Genel Yazısı ektedir.

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.