0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 89                                                                                                                                                                                                                                                24.09.2021

 

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak E-Tebliğat Uygulaması

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmenlik”e ilişkin 24.09.2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

Bu yönetmelik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ve diğer mevzuata göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılır.

 

Elektronik Tebligat Adresi Edinme ve Bildirim Yükümlülüğü:

 

  • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal güvenlik Kurumu’nun belirlediği sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
  • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
  • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

 

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi:

 

  • Sosyal güvenlik Kurumu tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Sosyal güvenlik Kurumu tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.
  • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
  • Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur.
  • Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından E-tebligat uygulamasına 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmenliğin Resmi Gazete metni için tıklayınız.

 

Saygılarımla.    

 

                                                                                                                                                    BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.