0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

 SİRKÜLER

 NO: 2021 / 55                                                                                                                                                                                                                                23.06.2021

 

 

KONU: Gümrük Alacaklarının 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden

 

Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.

Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Alacaklarının 7326 Sayılı Kanun Kapsamından Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ  21/06/2021 tarih ve 31518 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlandı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla gümrük alacakları da yapılandırılmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, faizler, gecikme faizleri, idari para cezaları, gecikme zammı alacakları yapılandırmaya kapsamındadır.

Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğde;

 • Kesinleşmiş alacakların yapılandırması.
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları.
 • İtiraz/İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacakların yapılandırması.
 • Kesinleşmemiş idari para cezaları.
 • İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler.
 • Kendiliğinden yapılan beyanlar.
 • Başvuru şekli ve süreleri.
 • Yapılandırma Ödeme süreleri.
 • Süresinde ödenmeyen taksitler ile ilgili işlemler.
 • Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti.
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında

    tahsil edilecek tutarın tespiti.

 • Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması.
 • Ödeme ve taksitlendirmede katsayı uygulaması.
 • Tecil edilen alacakların yapılandırılması.
 • 6736, 7020, 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan

     alacaklar.

 • İade edilmeyecek alacaklar.
 • Davadan vazgeçme.
 • Ortak hükümler.

 Gümrük Alacaklarının 7326 Sayılı Kanun Kapsamından Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğinin Resmi Gazete metni için tıklayınız.

 

 Saygılarımla.

 

 

                                                                                                                                                                 BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.