0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 52                                                                                                                                                                                                                                               17.06.2021

 

 

KONU: Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların İşyeri Tescil İşlemleri

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri 16/06/2021 tarih ve 2021/11 sayılı genelge yayınlanmıştır.

 

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılmasına karar verilmiştir. Yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı başvurularında verilen bilgileri ruhsat vermeye yetkili merciin Sosyal Güvenlik Kurumuna online olarak aktaracağı, bu aktarma sonucunda yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işleminin yapılacağı ve işverenin Kuruma müracaat etmeden e-Sigorta işlemlerini yapılacaktır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi verilmeyecektir.

 

Sigortalı çalıştırıp çalıştırmadığına bakılmadan yapı ruhsatına istinaden işyeri tescili yapılacak olup işyeri bildirgesi verilmeyecektir.

 

İşçi çalıştırmaya başlanmaması halinde işyeri bildirgesi açılacak olup, işçi çalıştırmaya başlandığı tarihten itibaren işe başlama tarihi güncelleme yapılacak, işyeri bildirgesi verilmediğine dair idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacaktır.

 

Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların İşyeri Tescil İşlemleri 2021/11 sayılı genelge ektedir.

 

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

                   T.C.

                          SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                            Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : E-69053920-010.06.01-24043199

 16.04.2021

 

Konu    : Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

 

GENELGE;

2021/11

Bilindiği üzere, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, "7. 3- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili" başlıklı bölümünün;

"7.3.1- Genel açıklamalar" alt başlığında; 5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Kuruma verilen yetki doğrultusunda Kurumca; valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılmasına karar verildiği, yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı başvurularında verilen bilgileri ruhsat vermeye yetkili mercinin Kuruma on-line olarak aktaracağı, bu aktarma sonucunda yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işleminin yapılacağı ve işverenin Kuruma müracaat etmeden e-Sigorta işlemlerini yapabileceği,

"7.3.2- Yapı ruhsatına istinaden işyeri tescili" alt başlığında; yapı ruhsatına istinaden yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı ruhsatında bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyasının tescil edileceği, bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi verilmeyeceği,

Yapı ruhsatında sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma tarihi olarak bu tarihin, müracaat tarihi olarak ruhsatın onay tarihinin, sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak ruhsatın onay tarihinin esas alınacağı,

Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescili yapılan işyerinde daha sonra işveren tarafından sigortalı  çalıştırılmaya  başlanılması  halinde  işyerinin  kanun  kapsamına  alınış tarihinin sigortalı  çalıştırılmaya  başlanılan  tarih  esas  alınarak  güncelleneceği,  ancak  bu durumda işyeri bildirgesi istenilmeyeceği ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacağı, talimatlandırılmıştır.

 Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun;

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmiş sayılacağı,

100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya Kurumun yetkili olduğu,

Öngörülmüştür.

Söz konusu yetki kapsamında, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin yapı ruhsatı başvurularında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu itibarla, işveren tarafından yapılan yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından Kurumumuza on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                        İsmail YILMAZ

                                                                                                                                                                                                      Kurum Başkanı V.