0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 46                                                                                                                                                                                                                                           09.06.2021

 

KONU: Matrah Artırımı, Vergi Artırımı ve Borçların Yeniden Yapılandırılması.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

MATRAH ARTIRIMI, VERGİ ARTIRIMI VE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GENEL BİLGİLER:

Kanun Kapsamı:

 • Matrah ve Vergi Artırımı
 • Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması.
 • İhtilaflı Alacakların Tasfiyesi
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
 • Şirket aktiflerindeki taşınmazların kayıtlı değerlerine yükseltilmesi

Başvuru Tarihi:

31.08.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili kurumlara yapılmalıdır. (İnternet, posta veya bizzat)

Taksit Süresi:

 • İlk taksit Ödemesi : 30.09.2021
 • İkişer aylık taksitlerle; 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle azami 36 ayda ödeme yapılabilir.
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunanlar ikişer aylık 6 taksitte ödenecektir.

Ödeme Sartlarının İhlali:

Ödeme şartlarını ihlal halinde matrah artırımı hükümlerinden yararlanılamaz. Ayrıcı vergisi gecikme zammı ile ödemesi yapılır.

Taksit Faiz Oranı:

 • 6 taksit (12 ay) için 1,09
 • 9 taksit (18 ay) için 1,135
 • 12 taksit (24 ay) için 1,18
 • 18 taksit (36 ay) için 1,27 oranında faiz hesaplanır.

Davadan Vazgeçme:

Davadan vazgeçme dilekçeleri 31.08.2021 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine verilecek ve Vergi Dairelerince ilgili yargı merciine gönderilecektir.

Geçmiş Yıl Zararları:

Matrah artışında bulunulan yıllara ilişkin zararların %50’si 2021 ve izleyen yıllarda mahsup edilecektir. Kalan %50 tutarın mahsup imkânı yoktur. 2020 ve öncesinde mahsup edildiyse düzeltme gerekmez.

Ödenen Vergi KKEG:

Artırılan matrah dolayısıyla ödenen vergiler KKEG yapılmalıdır.

İade İncelemeleri:

Gelir ve Kurumlar Vergisine mahsuben ödenmiş olan vergilerin iadesine yönelik inceleme ve tarhiyat yapılabilir.

İnceleme ve Tarhiyat Yasağı:

Matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar ve vergi türleri için (Gelir, Kurumlar, KDV, Stopaj Vergileri) inceleme, tarhiyat yapılmaz. Ancak Gelir, Kurumlar ve KDV iadelerine yönelik inceleme yapılabilir.

Yatırım İndirimi İstisnasında İlave Artırım:

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61 ‘inci kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlananlardan, Muhtasar Beyannamesi verenler, tevkif suretiyle beyan ettikleri vergilerini, 2016: %35, 2017: %30, 2018: %25, 2019: %20 ve 2020 15 oranında arttırıp ödeyerektir.

 Muhtasar Beyannamesi vermeyenler ise matrah tutarının %50’sinden az olmamak üzere tevkifat matrahlarını artırarak ve %15 oranında vergi ödeyerek matrah artırımı hükümlerinden yararlanır.

Kapsam Dışı Kalanlar:

 1. Vergi Usul Kanunu 359/b maddesine kapsamındakiler (Sahte belge kullanma hariç)
 2. Terör suçundan hüküm giyenler
 3. MGK’ca belirlenen yapılara bağlı/iltisaklı olanlarla ilgili adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve Masak tarafından soruşturma ve kovuşturma kapsamında vergi inceleme yapılması ile terörün finansmanı ve aklama suçu kapsamında inceleme yapılması talep edilenler

Matrah artırımından yararlanamazlar.

Şartlı Yararlanma:

Vergi Usul Kanunu 359/b maddesi kapsamında (Sahte belge kullanma hariç) incelemesi devam edenler matrah artırımına başvurabilir. Vergi dairesi tahakkuk işlemlerini bekletir. Vergi İncelemesi 12 ay içinde tamamlanır. 12 ay içinde inceleme raporları ve takdir komisyonunu kararlarının vergi dairesine intikal ettirilmemesi nedeniyle sonuçlanmayan işlemeler devam edilmez. Fiillerin işlenmediği tespit edilirse belirli şart ve imkanlarla matrah artırımından yararlanırlar.

Devam Eden İncelemeler:

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin devam eden incelemeleri 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmaz ise incelemeye devam edilmez.

 1. Bu süreçte 02.08.2021’e tarihine kadar tahriyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.
 2. İncelemesi 02.08.2021’e tarihine kadar tamamlananlar, raporun Vergi Dairesi kayıtlarına intikalinden önce matrah artırımında bulunursa, rapordaki tarhiyat öncelikle matrah artırımı dolayısıyla hesaplanan vergiden mahsup edilir ve geriye bir tutar kalır ise 4.madde kapsamındaki %50 ‘si terkin edilerek kalan %50 ödenir.

Türkiye Odalar Birliği, Ticaret Odaları, SMMM ve YMM Odalarına olan borçlar:

Odalara olan 30.04.2021 tarihi öncesi borçlar için başvuru yapılması halinde 6 taksitte ödeyebilirler. Borçlara isabet eden faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilatından vazgeçilir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ MATRAH ARTIRIMI:

Matrah Artışı Oranı:

Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerdeki vergiye esas alınan matrahlarını;

2016 takvim yılı için %30,  2017 takvim yılı için %30,  2018 takvim yılı için %25, 2019 takvim yılı için %20,

2020 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırılır.

Vergi Artış Oranı:

Artırılan matrahlar üzerinden %20 vergi hesaplanır. Vergiye uyumlu mükellefler (Beyannamelerini zamanında veren, vergisini süresinde ödeyen mükellefler) için %15 oranında vergi hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Asgari Matrah Artışı:

2016 yılı  :   94.000 TL,   2017 yılı  :   99.600 TL,  2018 yılı  : 105.800 TL, 2019 yılı  : 112.400 TL, 2020 yılı  : 127.500 TL ‘sı asgari tutarların altında matrah artışı yapılamaz.

 

Gelir Vergisi Mükellefleri Asgari Matrah Artışı:

Vergi Mükellefiyet Türü

2016 Yılı

2017 Yılı

2018 Yılı

2019 Yılı

2020 Yılı

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı

47.000 TL

49.800 TL

52.900 TL

56.200 TL

63.700 TL

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler ile Diğer Mükellefler

31.900 TL

33.200 TL

35.250 TL

37.500 TL

42.500 TL

Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançtan Oluşan Mükellefler

4.700 TL

4.980 TL

5.290 TL

5.620 TL

6.370 TL

Geliri Sadece Gayri Menkul Sermaye İradından Oluşan Mükellefler

9.400 TL

9.960 TL

10.580 TL

11.240 TL

12.740 TL

 

KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIŞI:

KDV Asgari Vergi Artırım Oranları:

Yıllık hesaplanan KDV tutarına aşağıdaki artırım oranları uygulanmak suretiyle hesaplanır.

2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2,, 2020 yılı için %2 oranında uygulanır,

KDV Vergisi Artırımı Beyan Eksikliği:

Hiç ya da 1-2 dönem beyanname verenler ile bütün satışları istisna kapsamında olanlar, hesaplanan KDV’si bulunmayanlar ya da tescil terkin işlemleri olanlar, Gelir Vergisi veya Kurumlar vergisinden arttırdıkları matrahın %18 i oranında KDV artırımda bulunacaktır.

Satışları kısmen istisna olanlar ise en az Gelir veya Kurumlar Vergisinden arttırdıkları matrahın %18 i oranında artırımda bulunacaklardır.

Vergi Artırımı Hesaplanan KDV Olmaması:

Hesaplanan KDV bulunmaması halinde Gelir / Kurumlar vergisinden arttırdıkları matrahın %18 i oranında KDV artırımda bulunacaktır. Belirli dönemlerde hesaplanan KDV var ise artırılan KDV tutarı Gelir / Kurumlar vergisi matrahı tutarının %18 ‘i oranından küçük olamaz.

İşe Başlama veya Bırakma halinde:

Yıllık değil, faaliyette bulundukları dönem için KDV vergi artırımında bulunacaklardır.

KDV İade İşlemleri:

İade hakkı doğuran işlemler, ihraç kaydıyla teslim ve sonraki dönemlere devreden KDV için inceleme yapılabilir.

GELİR (STOPAJ)  VE KURUM (STOPAJ) VERGİSİ MATRAHI:

Ücret Matrah Artışı:

Ücretlerin vergisi muhtasar beyannamesindeki ücret ödemelerinin gayrisafi tutarının yıllık toplamı üzerinden alınır. En az bir beyanname varsa bir yıla iblağ edilerek yararlanılır. Ücret beyannamesi bulunmayan varsa aylık prim ve hizmet belgesi, bu da yoksa iki işçi üzerinden asgari ücretin brüt tutarı dikkate alınarak yararlanılır.

Ücret gayrisafi tutarının; 2016 yılı için %6,  2017 yılı için %5,  2018 yılı için %4,  2019 yılı için %3,  2020 yılı için %2 oranına göre hesaplanır.

Serbest Meslek ve Kiralar Matrah Artışı:

Vergisi, muhtasar beyannamesindeki ilgili ödemelerin yıllık gayrisafi tutarı üzerinden 2016 yılı için %6,  2017 yılı için %5,  2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3, 2020 yılı için %2 oranına göre hesaplanır. (Yıla iblağ edilmez.)

Yıllara Sari İnşaat Matrah Artışı:

Vergisi, muhtasar beyannamelerindeki ilgili ödemelerin yıllık gayrisafi tutarı üzerinden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için %1 oranına göre hesaplanır. (Yıla iblağ edilmez.)

Çiftçi ve Vergiden Muaf Esnaf Ödemeleri:

Vergisi, muhtasar beyannamelerindeki ilgili ödemelerin yıllık gayrisafi tutarı üzerinden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için geçerli tevkifat oranının %25’i esas alınarak hesaplanır. (Yıla iblağ edilmez.)

BORÇ YAPILANDIRMA GENEL BİLGİLER

Borç Türü

Açıklama

Gecikme Faizi-Zammı

Vergi Aslı

Vergi Ziyaı Cezası

Usulsüzlükler

Kesinleşmiş Alacaklar

Vadesinde Ödenmemiş veya Vadesi Gelmemiş (ihtirazı Kayıt Dahil)

Yİ-ÜFE

%100

%0

%50

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş

Yİ-ÜFE

%50

%0

%25

İstinaf / Temyiz / Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuş veya Süresi Geçmemiş Alacaklar

Son Karar Terkin İse

Yİ-ÜFE

%10

%0

%10

Son Karar Tasdik İse

Yİ-ÜFE

%100

%0

%50

Danıştay Kararı Verilmiş Olan Alacaklar

Bozma Kararı Verilenler

Yİ-ÜFE

%50

%0

%25

Onama Kararı (idare Lehine)

Yİ-ÜFE

%100

%0

%50

Onama Kararı (Mükellef Lehine)

Yİ-ÜFE

%10

%0

%10

İnceleme ve Tahriyat Aşamasında Bulunan Alacaklar

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında (Tahsilat Öncesi Uzlaşma Dahil)

Yİ-ÜFE / Gecikme Faizi

%50

%0

%25

 

İŞLETME KAYITLARINDA DÜZELTME

Emtia, Makine ve Teçhizat, demirbaş Düzeltmesi:

 • İşletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer olmayan emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına izin verilmektedir.
 • Aktiflerine kaydedilmeyen emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açılacaktır.
 • Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak addolunur.
 • Yasa kapsamında, kayıtların fiil duruma uygun hale getirilmesi, emtia, makina, teçhizat ve demirbaşların “stok affı” kapsamında kayıtlara alınabilmesi için KDV ödenmesi gerekmektedir. KDV2 ile beyan edilir.
 • Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapabilecek, makine, teçhizat ve demirbaşlar için hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.
 • Aktife alınan bu unsurlar ödendiği yılın gelir veya kurumlar matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtianın fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlüklerini yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyannamelere intikal ettirilmesi ve böylece kayıtların fiil duruma uygun hale getirilmesine de imkan sağlanmıyor.
 • ÖTV’li mallarda emsal bedeli üzerinden ÖTV si beyan edilip ödenmelidir.
 • Emtiaları kayıtlara alış kapsama giren varlıkların rayiç bedel üzerinden kayıtlara alınmalıdır.

Emtia, Makine ve Teçhizat, demirbaş Düzeltmesi Ödenecek Vergi:

 • %18 oranına tabi Emtiya, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar için %9 KDV
 • %8 oranına tabi Emtiya, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar için %4 KDV
 • %1 oranına tabi Emtiya, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar için %0,5 KDV oranında uygulanır.

Makine, Teçhizat ve Demirbaş amortismanı:

Kayıtlara alınan Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar için ayrıca amortisman ayrılmaz.

Kayda alınan değerler zararına satılamaz. Zararına satılırsa zarar KKEG olarak dikkate alınmalıdır.

Kasa Mevcutları ve Ortaklardan alacak/borç Düzeltilmesi:

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, işletmenin esas faaliyet konusun dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklardan alacaklı bulunan tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, bunlarla ilgili diğer hesaplarla yer işlemlerine vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltme imkânı verilmiştir.

Bu şekilde düzeltme yapmak isteyen mükelleflerin beyan ettikleri tutarları üzerinden %3 oranında bir vergi hesaplayarak beyanname verme süresi içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Bundan sonraki süreçte ayrıntılı aşağıdaki konularda sirküler yayınlanacaktır.

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı, KDV Matrah Artırımı ve Stopaj Matrah Artırımı
 • Vergi, SGK ve Diğer Borçların Yeniden Yapılandırılması.
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlendirilmesi, Karşılıksız Çek-Senetler ve Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Değişiklikler.

 

Bu Kanun Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.