0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 45                                                                                                                                                                                                                                     03.06.2021

 

 

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)

 

36 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Emeklilik Şirketleri kısmi tevkifatı uygulamasında belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildi. Bu kuruluşlar kendilerine ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamı dışında tutuldu.
  • Tevkifat uygulamasında sınır 01.7.2021 tarihinden itibaren 1.000 TL den 2.000 TL ye çıkarıldı.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmamaktadır. Bu Tebliğ ile 01.07.2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır.

  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.
  • Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde, KDV istisnasının uygulanabilmesi için, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır.
  • Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna Kapsamına “Boyama Kitabı” istisna kapsamından çıkarılmıştır.
  • İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde uygulanmakta olan özel matrah şekilleri kapsamına 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları da dahil edilerek, bu ortaklık ve fonlar için yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacakları düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınması gereken tutarlara ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergilerinin indiriminin kabul edilmesine ve KDV Kanunu'nun 30/d maddesi hükmünün uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale gelmiştir.

Tebliğin 1, 2, 3 ve 5. maddelerde açıklanan değişiklikler 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer maddelerde açıklanan değişiklikler Tebliğin yayımlandığı 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                               BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

  

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.