0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 12                                                                                                                                                                              06.02.2021

 

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34) Yayımlanmıştır;

5 Şubat 2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No’lu Tebliğ” yayımlanmış olup, Tebliğ’de yer alan açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Alıcı ve Satıcının Mücbir Sebep Kapsamında Bulunması Halinde Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Uygulamasına Devam Edilecektir

Bu Tebliğin 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.”

Bilindiği üzere, söz konusu bölümün son paragrafında “Vergi Usul Kanuna göremücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz” düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu 34 Seri No’lu Tebliğ ile bu paragraftan sonra gelmek üzere eklenen paragrafla, hem alıcının hem de satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde KDV tevkifatı uygulamasına devam edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Faturasında Türk Lirası Karşılığı Gösterilen Hizmet İhraçlarında, Bedelin Türk Lirası Olarak Türkiye’ye Getirildiğini Tevsik Eden Belgelere İstinaden de İade Yapılabilecektir

Bilindiği üzere, hizmet ihracına ilişkin beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmeden gerçekleştirilmemekteydi. 

Bu Tebliğin 2 nci maddesi ile, söz konusu Tebliğin “İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı (II/A-2.2.) bölümünde yapılan değişiklikle, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim Ve Hizmetlerde İstisna Süresi Uzatılmıştır

Bu Tebliğin 3 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

UEFA Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim Ve Hizmetlerde İstisna Uygulamasına Devam Edilecektir

Hatırlanacağı üzere 7162 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen geçici 40 ncı maddeyle, 2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmişti.

Bu defa bu Tebliğ’in 4 ncü maddesinde yapılan düzenleme ile, 2020 yılı için UEFA Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerdeki istisna kapsamı 2021 yılı için de uygulanmak üzere genişletilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar Ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimlerinde İstisna Uygulamasının Süresi Uzatılmıştır

Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde uygulanan istisna uygulamasının süresi 7256 Sayılı Kanunla 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa bu Tebliğin 5 inci maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliğinde söz konusu istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı (II/G-3.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

Böylece, KDV Kanunun geçici 23 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan KDV istisnası süresi  31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 nci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirlerde KDV İstisnası Uygulamasının Süresi Uzatılmıştır

Bilindiği üzere KDV Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenen geçici 41 nci madde ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 nci maddesi kapsamındaki devirler KDV’den müstesna tutulmuştur.

Bu defa bu Tebliğ’in 6 ncı maddesi ile “Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar” (II/G.)  bölümünün sonuna başlığı ile birlikte eklenen bölümle, istisna uygulamasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirleri kapsamakta olduğu ve söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilecekleri düzenlemesine yer verilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde KDV İade Uygulaması

Bu Tebliğ’in 7 nci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B) bölümüne “Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade” başlığı ile eklenen (3.4.9.) bölümünde,

  • İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsikinin gerektiği,
  • Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devrinin gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleştiği,
  • 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınmasının mecburi olduğu,
  • Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkin olduğu,

belirtilerek, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade taleplerinin, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

KDV İade Alacağının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsup Edilemeyeceği Yönünde Düzenleme Yapılmıştır

Bu Tebliğin 8 inci maddesiyle, aynı Tebliğin, KDV iadesine ilişkin, “Mahsup Edilebilecek Borçlar” başlıklı (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Şu kadar ki, 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemez.

Bilindiği üzere hali hazırda KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsuben iadesi vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılabilmekteydi.

Ancak söz konusu paragrafa eklenen yukarıdaki cümle ile KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup imkanı kaldırılmış, sadece ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iade edilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İşlemlerin Gerçekliğini İspat” Başlıklı (IV/E-5.) Bölümde Yapılan Değişiklikler

Bu Tebliğin 9 uncu maddesiyle aynı Tebliğin “İşlemlerin Gerçekliğini İspat” başlıklı (IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafı ile yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in ikinci maddesinde yapılan değişiklikle;

  • Vergi Usul Kanununun 370 nci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri,
  • Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlendiği,
  • Buna göre, Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemlerin 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirileceği, mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki açıklamaların uygulanacağı,

 belirtilmiştir.

Tebliğin yedinci paragrafında yapılan değişiklikle ise;

 Vergi Usul Kanununun 370 nci maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükelleflerin özel esaslara alınacağı, ancak mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşünün yapılacağı,

hususunda düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda içerdiği hükümlere yer verilen Tebliğ, 05.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.     

 

                                                                            BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.