SİRKÜLER

NO        : 2018 / 73                                                                                                                                                                                                  11.12.2018

 

KONU: Elektronik Tebligat Yönetmeliğine İlişkin Hükümler;

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yönetmelikte yer alan özellikli hususlara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar:

Yönetmelik göre aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu tutulmuştur.

 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde1 yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli idareler,
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 • Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
 • Noterler,
 • Baro levhasına yazılı avukatlar,
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilecektir. Ancak bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olacaktır.

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru:

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren  elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar bir ay içerisinde PTT’ye başvuru yapacaklardır.

Başvuru sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenecektir:

 1. a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
 2. b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 3. c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru:

 Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvuru yapacaklardır.

Başvuru sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenecektir:

 1. a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
 2. b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 3. c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

Elektronik Tebligatın Yapılması:

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine PTT tarafından gönderildikten sonra, teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesi akabinde bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacaktır.

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim edecek ve UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracaktır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması:

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması:

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılacaktır. Başvuru üzerine elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılacaktır.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılacaktır.

Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılacaktır.

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen ve Adalet Bakanı tarafından yürütülen bu Yönetmelik 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;

       

                                                                                                                                                                                         BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                                                         VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ