SİRKÜLER

NO        : 2018 / 62                                                                                                                                                                                                 12.10.2018

 

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Hakkında;

10 Ekim 2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

KDV Tevkifatının Yapılmaması Veya Eksik Yapılması Durumunda Alıcının Sorumluluğu

Bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, “Alıcıların Beyanını” konu edinen (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragraflarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili paragraflarda yapılan değişikliklerle alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmayacağı, sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizinin alıcıdan aranacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Ancak, söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV’nin çıkmaması durumunda Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamların alıcıdan aranacağı yine bu değişiklikle hükme bağlanmıştır.

Daha önce sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının, satıcı tarafından beyan edilmesi yeterli iken, yapılan bu düzenlemeyle sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmaması için tek başına beyanın yeterli olmadığı, ayrıca söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olmasının da gerektiği belirtilmiştir.

İnşaat Ruhsatı Alınmamış Olması Halinde Üniversitelere Yapılacak Bağışlarda İstisna Uygulaması

Aynı Tebliğin istisnaların uygulanmasına ilişkin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen paragrafla, Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün aranabileceği düzenlemesi yapılmıştır.

Böylece yapılan bu düzenlemeyle, üniversitelere yapılacak bina bağışlarında istisnadan yararlanabilmek için inşaat ruhsatının alınamamış olduğu durumlarda, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında, ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü yeterli olacaktır.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Uygulamasında Ay İçi Hesaplaması

Aynı Tebliğin, indirimli orana tabi işlemlerde iade tutarlarının hesaplanmasına ilişkin  (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, KDV uygulama Tebliği’nde indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmının, iade hesabına dahil edilmeyeceği ve azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedelinin dikkate alacağı, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştı.

Bu defa, yapılan bu düzenlemeyle “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilerek ay içi hesaplamalarda, limit aşım imkanı “doğrudan yüklenimler”  ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen Tebliğ’in tam metnine sirkülerimiz ekinden  ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;

                                                                      BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                      VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ