SİRKÜLER

NO        : 2018 / 12                                                                                                                                                                                    17.03.2018

 

KONU: Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında;

 Bilindiği üzere, 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11201 sayılı Karar ile Cazibe Merkezleri Programı yeniden düzenlenmiş ve yatırımcılara, Komite (Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi) tarafından  uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanma imkanı getirilmiştir.

Bu defa 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanarak Cazibe Merkezleri Programına ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Müracaat ve uygulama

1-Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de belirtilen teşvik belgesi müracaatında aranan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilecektir.

Buna göre, teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranacaktır.

            a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

            b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.

            c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

           ç) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.

           d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

          e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

          f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

         g) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.

         ğ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

         h) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

2-Tamamlama vizesi ve diğer uygulamalar için Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilecek ve veri merkezi yatırımları için ayrıca ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 ya da üstü standardı tevsik eden belge aranacaktır.

Enerji desteğinden yararlanma şartları

Tebliğin 4. Maddesinde açıklandığı üzere aşağıdaki şartlarda enerji desteğinden yararlanma söz konusu olabilecektir.

 1- Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir.

 2- Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanacaktır.

Enerji desteği müracaat usul ve esasları

Tebliğin 5. Maddesinde düzenlendiği üzere, enerji desteğinden yararlanılabilinmesi için, Komisyona ilk kez yapılacak müracaatlarda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranacaktır.

            a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış dilekçe,

            b) Tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesinin sureti,

            c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,

            ç) EK-2’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış beyan ve taahhüt,

            d) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın bulunduğu tesise ait geçerli kapasite raporu (kapasite raporu düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ya da ilgili kurumlar tarafından düzenlenen ekspertiz raporu),

            e) İlgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış firma unvanı, işyeri adresi, elektrik abone numarası ve sayaç numarasını belirtir belge,

            f) Firmanın vergi dairesi adı, vergi numarası, hesabının bulunduğu banka ve IBAN,

            g) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

Ödemesi fatura döneminde peşin olarak yapılmış elektrik faturası ve ödeme belgesi her bir dönemde Komisyona ibraz edilecektir.

Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin uygulama süresince yapılacak tüm destek başvurularında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aynı firmanın farklı altyapılarda birden fazla teşvik belgeli tesisinin bulunması halinde, her bir tesis için ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekmektedir.

Müracaata ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile listelerin birer örneği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce saklanacaktır.

Enerji desteği komisyonu ve uygulama esasları

Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir Enerji Desteği Komisyonu kurulacaktır. Komisyona, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ile elektrik dağıtım şirketinden birer temsilci katılacaktır.

Komisyonda yer alacak kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenecektir. Komisyonun Sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yürütülecektir.

Komisyon, ilde bulunan işletmelerin enerji desteği taleplerini aylık dönemler halinde değerlendirecektir.

Komisyon, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarını, enerji desteği oranını, süresini ve miktarını, belgenin özel şartlarını ve yatırımcı tarafından ibraz edilen elektrik faturasının ilgili teşvik belgesi kapsamı yatırıma ait olup olmadığını dikkate alarak işlem yapacaktır.

Komisyonda bulunan kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaklardır. Komisyon, gerekli görmesi halinde müracaatların değerlendirilmesi için ildeki diğer kurum ve kuruluşlardan da bilgi talep edebilecektir.

Komisyonca enerji desteği ödenecek firmalara ilişkin bilgiler EK-3’teki formata göre listelenecek ve Komisyon üyeleri tarafından imzalanarak her ay Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, destekten yararlanması uygun görülen yatırımlar için Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bütçe imkânları çerçevesinde enerji desteği ödemesi yapılacaktır.

Tamamlama vizesi yapılmış olan teşvik belgesi ile ilgili destek uygulaması devam ederken, aynı sayaçtan beslenen işletme için enerji desteği ihtiva eden başka teşvik belgeleri kapsamı yatırımların da tamamlama vizelerinin yapılmış olması ve talep edilmesi halinde;

            a) Her bir belgenin destekten yararlanma süresinin müstakil olarak takip edilmesi,

            b) Birlikte uygulamanın yapılacağı dönemlerde, ilgili belgenin sabit yatırım tutarının, bütün belgelerin sabit yatırım tutarları toplamına oranı dikkate alınmak suretiyle, her bir belgenin azami destek tutarından düşüm yapılması,

kaydıyla destek ödemesi yapılacaktır.

Destek süresi boyunca,

           a) Çağrı merkezi yatırımlarında istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayi yatırımlarında ise asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde, enerji desteği uygulamasına son verilerek proje, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek ve yararlanılan enerji desteği ile fazladan yararlandırılan diğer destekler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir.

          b) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda enerji desteği ödemesine son verilecektir.

Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacaktır.

Enerji desteğinin ödenmesi

Söz konusu tebliğin 7 nci maddesinde açıklandığı üzere, Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarlarının Bakanlıkça uygun görülmesi ve yatırımcının;

            a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması,

            b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

koşuluyla enerji desteği, Komisyonun Bakanlığa yaptığı müracaat sırası gözetilerek, Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilen EK-4’te yer alan aktarım formu dikkate alınarak, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yatırımcıların Banka hesaplarına aktarılacaktır.

İşletmenin devri

Bu tebliğin 8 nci maddesiyle, yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcının yararlandırılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Müeyyide

Aşağıdaki şartların varlığı halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunacaktır.

  • Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması,
  • Belgelerde tahrifat yapılması,
  • Haksız olarak fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi.

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen tebliğ, yayımı tarihinde (15.03.2018) yürürlüğe girmiş olup, söz konusu tebliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                                                 BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                           DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ