SİRKÜLER

NO        : 2018 / 11                                                                                                                                                                   13.03.2018

 

KONU: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında;

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile toplam 14 Kanunda bir takım değişiklikler öngörülmüş olup, söz konusu Kanunda yer alan değişikliklerden bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Yapılan Değişiklik:

Söz konusu Kanunun 2’nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tasdik Makamını” konu edinen 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmış olup, ilgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

“Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilir.”

Yapılan bu değişiklikle, Anonim ve Limited Şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluş aşamasındaki açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi düzenlenmiş olup noter onayının kaldırılması öngörülmüştür. (Yürürlük tarihi: 15.03.2018.)

492 sayılı Harçlar Kanununa İlişkin Yapılan Değişiklik:

Söz konusu Kanunun 3’ncü maddesi ile Harçlar Kanununun “Özel Kanunlardaki Hükümler” ile ilgili 123 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmış olup, ilgili metnin değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

 DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

“Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin  kuruluş pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)(bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

“Anonim, eshamlı komandit  limited şirket ve kooperatiflerin  kuruluş pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)(bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.)

4458 sayılı Gümrük Kanununa İlişkin Yapılan Değişiklik:

Söz konusu Kanunun 12’nci maddesi ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınır.” (Yürürlük tarihi: 10.03.2018)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Yapılan Değişiklik:

Söz konusu Kanunun 18’nci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

"Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Bu değişiklikle, şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurluklarına yapılan bildirim aynı zamanda SGK’ya yapılmış sayılacak ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. Böylece şirket kuruluşları bu düzenleme sayesinde biraz olsun kolaylaşmış olacaktır. (Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda Yapılan Değişiklik:

Bu Kanun’un 28 inci maddesiyle, 6750 sayılı Kanun’un “Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile KOBİ’lerin sahip oldukları her türlü taşınır varlık ve hakkın rehnine imkân sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.)

Yine bu Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Rehnin kapsamı

MADDE 7- (1) Taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehnin kapsamına girer.

(2) Bir üretim sürecinin, kullanıldığı taşınır varlıklarla birlikte rehnedilmesi halinde rehin, üretim sürecinde ve sonucunda gerçekleşecek olan alacak üzerinde aynı oranda ve sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılır. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(3) Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyiniyetli üçüncü kişinin iyiniyeti korunur.” (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.) 

Yukarıda bazı maddelerine kısaca yer verilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                                       BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                              DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ