SİRKÜLER

NO        : 2018 /9                                                                                                                                                                                                 27.02.2018

 

KONU:  Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında;

Bilindiği üzere 18.05.2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Kanun’la bazı kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve bu kapsamda 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 48. Maddesinden sonra gelmek üzere “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecilini” düzenleyen 48/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu düzenleme 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara 29.05.2017 tarih ve 2017/15 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa, 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete'de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler dahilinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenlemeden Yararlanabilecek Borçlular:

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlunun vergiye uyumlu mükellef kapsamında değerlendirilebilmesi için;

 1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
 3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

şarttır.

  ÇOK ZOR DURUM HALİNİN TESPİTİNDE KULLANILACAK KRİTERLER

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, maddeden yararlanacak ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular;

 • Bilanço esasına göre defter tutanlar,
 • İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar,
 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilenler
 • Serbest meslek kazanç defteri tutanlar

şeklinde gruplandırılmak suretiyle çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır.

Nakit Oranı :

Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

—————————————-

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı :

Dönen Varlıklar – Stoklar

—————————————-

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı:

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

—————————————-

Toplam Varlıklar

 

 1. b) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır.

Nakit Oranı :

Kasa + Banka

—————————————-

Kısa Vadeli Borçlar

Likidite Oranı ;

Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar

—————————————-

Kısa Vadeli Borçlar

Kaldıraç Oranı:

Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar

—————————————-

Toplam Varlıklar

 Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu;

 • Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük,
 • Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük
 • Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması

ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilecektir.

Çok zor durum halinin tespiti için yapılacak mali durum analizlerinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan mali tablolar dikkate alınacaktır.

TECİL SÜRELERİ VE FAİZ ORANLARI

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde, aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranları kullanılacaktır.

Likidite Analizi Tablosu

Derece

Oran

(L)

(X)

1

0,7 ≥ X ≥ 0,6

2

0,6 > X ≥ 0,5

3

0,5 > X ≥ 0,4

4

0.4 > X ≥ 0,3

5

0,3 > X

 

Kaldıraç Analizi Tablosu

Derece

Oran

(K)

(Y)

1

0.7 ≤ Y ≤ 0,8

2

0,8 < Y ≤ 0,9

3

0.9 < Y ≤ 1

4

1 < Y ≤ 1,1

5

1,1 < Y

 Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunacaktır. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz Oranı=TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu”ndan tespit edilecektir.

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faizi Oranı

2-3

18 aya kadar

TFO x 0,75

12 aya kadar

TFO x 0,7

6 aya kadar

TFO x 0,65

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

18 aya kadar

TFO x 0,6

12 aya kadar

TFO x 0,5

6 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

36 aya kadar

TFO x 0,7

24 aya kadar

TFO x 0,6

18 aya kadar

TFO x 0,5

12 aya kadar

TFO x 0,4

6 aya kadar

TFO x 0,3

8-9

48 aya kadar

TFO x 0,6

36 aya kadar

TFO x 0,5

24 aya kadar

TFO x 0,4

18 aya kadar

TFO x 0,3

12 aya kadar

TFO x 0,2

6 aya kadar

TFO x 0,1

10

60 aya kadar

TFO x 0,5

48 aya kadar

TFO x 0,4

36 aya kadar

TFO x 0,3

24 aya kadar

TFO x 0,2

18 aya kadar

TFO x 0,15

12 aya kadar

TFO x 0,1

6 aya kadar

TFO x 0,05

 Yİ-ÜFE UYGULAMASI

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammının, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanması uygun görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline ilişkin Karar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kararın tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

                                                                                                                                                                                            BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                    DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  (*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ