SİRKÜLER

 

NO        : 2017 / 15                                                                                                  29.05.2017

 

 

KONU: VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA,

 

18.05.2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Kanun, sadece yapılandırmaya ilişkin hükümler içermemekte, aynı zamanda bazı kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.

Bu düzenlemelerden biri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 48. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecilini düzenleyen 48/A maddesidir.

6183 Sayılı Kanuna eklenen bu madde ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, ancak olağanüstü nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını düzenli ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre uygun şartlarda borçlarının taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu Kanuna eklenen 48/A Maddesiyle, “Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.”  Hükmü getirilmiştir.

 

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;

  1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
  3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

şarttır. (Bu madde ile 48 inci maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.)

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilecektir.

 

 

Teminat Uygulaması;

  • Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500.000.- Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz.
  • 500.000.- TL üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 500.000.- Türk lirasını aşan kısmın %25’idir.

Tecil süresi, faiz oranları ile teminat tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiş olup; Tecil edilecek alacak türlerinin, taksit zamanlarının ve diğer şartların belirlenmesi için de Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılacaktır.

Haciz yapılmışsa mahcuz mal(üzerine haciz konulmuş mal) , değeri tutarınca teminat yerine geçecektir. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat iade edilecektir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmayacaktır. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Tecil edilen amme alacağının 2.000.000 Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ( İlgili Kanunun 10. Maddenin 5. Fıkrası: İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. )ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilecektir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılacaktır. Bu hüküm 2.000.000.- Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri 2.000.000.- Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanacaktır.

Yukarıda yer alan yeni düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,          

                                                                                                                                                       BOYLAM YEMİNLİ MALİ

                                                                                                                                                            MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ